Adigi thực hiện quay và thực hiện chiến dịch truyền thông cho Edetox